ONZE SOCIALE DOELSTELLING

Het netwerk van Europese Soefi’s (SHEMS) is over meer dan 30 locaties in acht Europese landen vertegenwoordigd. Daarbij ligt onze focus hoofdzakelijk op bijstaan van onze moslim-medeburgers. Aldus zetten zich meer dan 300 vrijwilligers zich in voor:

Jeugdwerk en misdaadpreventie
Begeleiding van strafgevangenen gedurende de gevangenisstraf en na hun vrijlating uit de gevangenis
Geestelijke verzorging thuis en in het ziekenhuis
Geestelijke verzorging voor bejaarden thuis en in het bejaardenhuis
Begeleiding van stervenden
Begeleiding van weeskinderen

ONZE SOCIALE DOELSTELLING

Het netwerk van Europese Soefi’s (SHEMS) is over meer dan 30 locaties in acht Europese landen vertegenwoordigd. Daarbij ligt onze focus hoofdzakelijk op bijstaan van onze moslim-medeburgers. Aldus zetten zich meer dan 300 vrijwilligers zich in voor:

Jeugdwerk en misdaadpreventie
Begeleiding van strafgevangenen gedurende de gevangenisstraf en na hun vrijlating uit de gevangenis
Geestelijke verzorging thuis en in het ziekenhuis
Geestelijke verzorging voor bejaarden thuis en in het bejaardenhuis
Begeleiding van stervenden
Begeleiding van weeskinderen

Bezoekdiensten

Begeleiding van zieken, bejaarden en weeskinderen

“SHEMS ligt het bijzonder nauw aan het hart, zich om de zwakkeren in de samenleving te bekommeren.”

Om die reden hebben wij ons voorgenomen, de zieken en bejaarden te bezoeken en er zo voor te zorgen dat ze even hun zitten kunnen verzetten van de dagelijkse klachten en ongemakken waarmee ze moeten leven. Bovendien organiseren wij ook recreatie evenementen die patiënten, bewoners en verplegers een welkome afwisseling bieden en hen opnieuw motiveren. Bovendien willen wij de zwaksten der zwakkeren, namelijk de wezen, vluchtelingenkinderen en kinderen in tehuizen een stuk geborgenheid bieden en bezoeken hen in de kindertehuizen.

Zieken bezoeken

Zieke mensen zijn vaak alleen met hun verdriet. In dat geval is een ziekenbezoek balsem voor de ziel van de zieke. Want een bezoek biedt een welkome afwisseling op de doordeweekse dag in het ziekenhuis en leidt de zieke zo af van zijn pijn en biedt hem troost. SHEMS biedt de zieke een luisterend oor voor zijn problemen, houdt zijn hand vast en uit aan hem zijn medegevoel.

Bejaarden bezoeken

Ook de bejaarden, die in bejaardentehuizen leven, reiken wij onze helpende hand. Wij luisteren naar hen en nemen hun angsten voor de dood weg. Wij nemen hen bij de hand en gaan met hen wandelen. Wij organiseren recreatie evenementen waar gespeeld, gezongen en gedanst wordt met elkaar. De bejaarden die de taal beheersen niet zo goed beheersen, staan we bij en delen op die manier de artsen en het verplegend personeel hun behoeften mee.

Begeleiding van weeskinderen

Onze bijzondere aandacht gaat uit naar de kinderen, die in tehuizen zijn ondergebracht. Hen willen wij stukje bij beetje het ontbrekende gezin laten ervaren. Als het mogelijk is, willen wij voor hen peetouders vinden, die hen in de weekends en in de vakanties in hun gezin opnemen en hen geborgenheid schenken. Bovendien willen we de kinderen in de tehuizen bezoeken, hen geschenken geven en samen met hen spelen, knutselen en uitstapjes doen en gezamenlijk met de moslimkinderen de islamitische feestdagen vieren.

Bemiddeling van kinderen in pleeggezinnen

SHEMS zoekt voor wees- en vluchtelingenkinderen pleegouders, die hen duurzaam in hun gezin willen opnemen. Daarbij wil SHEMS bemiddelen tussen de kindertehuizen en de pleegouders en helpen om de kinderen zo goed mogelijk onder te brengen. In het bijzonder in de eerste tijd na de opname van een kind in een pleeggezin biedt SHEMS haar hulp aan om tot een snelle integratie van de pleegkinderen in de pleeggezinnen te komen.

Over dit soort bezoeken zei de boodschapper van Allah (s.a.w.s.):

“Allah zal op de dag der opstanding zeggen: „O zoon van Adam (O mens)! Ik was ziek, maar je bezocht Mij niet!“ Hij zal antwoorden: „O Heer! Hoe kon ik U dan bezoeken, aangezien U de Heer van alle werelden bent?“ Hij zal antwoorden: „Wist je dan niet, dat mijn dienaar ziek was. Je hebt hem niet bezocht. Wist je dan niet, dat je Mij bij hem zou hebben gevonden, als je hem bezocht had?”

(Muslim, 6721)

Samenwerking met zelfhulpgroepen

SHEMS werkt samen met verschillende zelfhulpgroepen, waarin zich bijvoorbeeld psychisch zieken en voormalige alcohol- en drugsverslaafden bevinden. Wij organiseren gemeenschappelijke evenementen en praten met de leden van de zelfhulpgroepen over hun problemen. Daarbij bekijken wij de dingen gemeenschappelijk door de spirituele bril van het soefisme en bieden hiermee alternatieven aan voor de conventionele aanpak van de westerse psychologie.

BLOEDDONOR ACTIES

Inmiddels zijn ook de regelmatige SHEMS-bloeddonoracties, die de Duitse SHEMS organisatie samen met de ziekenhuizen organiseren, tot een vaste gewoonte geworden. Deze bloeddonoracties hebben een bijzonder hoge symbolische waarde, aangezien moslims daarmee de maatschappij tonen, dat ze zichzelf ook als een deel van de gemeenschap beschouwen. In Nederland vind dit momenteel enkel op individuele basis plaats.

BLOEDDONOR ACTIES

Inmiddels zijn ook de regelmatige SHEMS-bloeddonoracties, die de Duitse SHEMS organisatie samen met de ziekenhuizen organiseren, tot een vaste gewoonte geworden. Deze bloeddonoracties hebben een bijzonder hoge symbolische waarde, aangezien moslims daarmee de maatschappij tonen, dat ze zichzelf ook als een deel van de gemeenschap beschouwen. In Nederland vind dit momenteel enkel op individuele basis plaats.

Jeugdwerk

Misdaadpreventie, vormingsmaatregelen & cultuuruitwisseling

“SHEMS richt haar aandacht in het bijzonder op jeugd-/jongerenwerk. Want de jeugd is onze toekomst en wij moeten alles eraan doen, opdat zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke leden van de maatschappij en niet radicaliseren, criminaliseren of zich in de sociale afgrond storten.“

Daar onze vrijwilligers overwegend uit dezelfde taal- en cultuuromgeving komen als de jeugd die ze begeleiden, hebben ze een bijzonder goede toegang tot hen en worden ze door hen als voorbeeld geaccepteerd. Ze tonen de jeugd aan, dat vorming en sociale binding kan lonen en brengen op deze manier een bijdrage tot een betere integratie van de jeugd met migratieachtergrond tot stand in de maatschappij.

Organisatie van voordrachten en cursussen

SHEMS organiseert regelmatig voordrachten en cursussen om de jeugd de waarden van het soefisme, zoals fatsoen, goed gedrag, bescheidenheid, naastenliefde, hulpbereidheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. Dit helpt hen bij hun zelfbewustwording en vormt hen tot mensen met sterke karakters, die met beide benen in het leven staan. Bovendien bieden wij weekendcursussen en maatschappelijke evenementen aan, waarin gezamenlijk wordt geleerd en samen de vrije tijd wordt ingevuld. Dit versterkt het zelfbewustzijn en het gemeenschapsgevoel van de jeugd en verlaagt het risico op agressiviteit.

Misdaadpreventie

SHEMS maakt de ouders en de jeugd de gevaren van geweld, alcohol, drugs en gokken duidelijk. Daarover organiseert SHEMS cursussen waarin vakmensen zoals politie, strafgevangenisbewaarders, sociaalwerkers en geestelijken aan het woord komen en de jeugd de gevaren en de gevolgen van geweld, alcohol, drugs en gokken aantonen. Daarbij werkt SHEMS met overheidsorganen en private instituten samen en helpt de jeugd daarbij, de vicieuze cirkel van geweld, drugs en criminaliteit te doorbreken.

Bijscholingsmaatregelen

Naast de voordrachten en cursussen van het thema Soefisme biedt SHEMS ook bijscholing voor de jeugd en voor volwassenen aan.  Bovendien bieden wij ook andere maatschappelijk relevante thema’s en actuele vraagstellingen voor bijscholingsmaatregelen, cursussen en voordrachten aan.

Taalonderwijs aan migranten van alle leeftijdsgroepen

Inschakelen van werklozen in het arbeidsproces

Buitenschoolse steun aan kinderen en adolescenten

De overdracht van kennis over de Nederlandse geschiedenis en cultuur

Probleemloze overgang van de jeugd in het arbeidsleven

Leren kennen van andere culturen en religies

Begeleiding van gedetineerden

De wortels van SHEMS liggen in Duitsland bij de begeleiding van gedetineerden

“Meer dan 300 vrijwilligers reiken momenteel in ca. 50 Europese gevangenissen justitie de helpende hand. In persoonlijke- en groepsgesprekken ontmoeten zij week na week meer dan 1000 gevangenen.”

Het doel van SHEMS is de gevangenen na hun vrijlating te helpen bij het


vinden van nieuwe levensperspectieven

opbouwen van een nieuw zelfbewustzijn

ontkomen aan de criminele omgeving

opbouwen van nieuwe sociale contacten

nemen van eigen initiatieven


De begeleiding in de gevangenschap

Onze begeleiders tonen de gevangenen tijdens de persoonlijke- en groepsgesprekken nieuwe perspectieven en bereiden ze voor op de toekomst na hun vrijlating. Daarbij proberen ze de gevangenen te motiveren om deel te nemen aan het aanbod van de gevangenissen zoals sport, taalvorming, opleiding en verdere vorming. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit op de voorbereiding van de vrijlating zodat een succesvolle inpassing in de maatschappij gemakkelijker mogelijk wordt. Daarbij worden ook de familieleden van de gevangene betrokken en worden ze vroegtijdig op de vrijlating voorbereid.

De begeleiding na de gevangenschap

In het bijzonder in de tijd onmiddellijk na de vrijlating is een professionele begeleiding beslissend voor het slagen van de re-socialisering. Veel vrijgelaten gevangenen staat geen sociaal netwerk ter beschikking, dat hen opvangt. Vaak ontbreekt het hen aan de kennis van de taal en van een school- of beroepsopleiding. Derhalve ondersteunen wij hen bij de weg naar de overheidsautoriteiten en bij het opnemen van contact met de schuldsanering. Zij reiken hen alternatieven aan voor het leven dat ze tot nu toe hebben geleid, helpen hen bij het zoeken naar een baan en motiveren hen om deel te nemen aan taalcursussen en verdere scholingen en beroepsopleidingen.